Makro Logo
search
หมวดหมู่สินค้า
expand_more
หมวดหมู่ธุรกิจ
expand_more
วัตถุดิบแนะนำ
Makro Office Partner
address_icon
กรุณาระบุที่อยู่จัดส่ง หรือสาขาที่รับสินค้า
รายการสินค้าที่ชอบ
cart disable icon
ตะกร้าสินค้า
address_icon
กรุณาระบุที่อยู่จัดส่ง หรือสาขาที่รับสินค้า
search

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

การปฏิเสธการรับสินค้า (Reject Condition)

เมื่อมีการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องทำการตรวจสอบคุณภาพและจำนวนของสินค้า โดยลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้จากกรณี ดังนี้

  1. ได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน
  2. ได้รับสินค้าผิดรายการ / ไม่ถูกต้อง
  3. ได้รับสินค้าผิดขนาด
  4. สินค้ามีตำหนิ / ชำรุดเสียหาย
  5. สันนิษฐานว่าสินค้ามีการใช้งานมาก่อนแล้ว
  6. สินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้
  7. สินค้าหมดอายุ
  8. สินค้า  /อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ

เมื่อมีการปฏิเสธการรับสินค้า ลูกค้าจะต้องลงชื่อยืนยันการปฏิเสธการรับสินค้าบนใบส่งสินค้าพร้อมเขียนเหตุผลประกอบ


นโยบายการคืนสินค้า

 1. การคืนสินค้า สำหรับลูกค้า มีกระบวนการดังต่อไปนี้
  1. ลูกค้าติดต่อ Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-335-5300
  2. ลูกค้าระบุรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการจะคืน กับ Call Center
  3. Call Center จะทำการแนะนำสาขาที่ลูกค้าสามารถไปคืนสินค้าได้ โดยลูกค้าต้องทำการยืนยันสาขาที่จะไปทำการคืนสินค้า ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดของสาขาที่คืนได้กับทาง Call Center
  4. ลูกค้านำสินค้าและเอกสารไปที่สาขาที่มีการระบุไว้ โดยสามารถติดต่อได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ของสาขานั้นๆ และดำเนินการตามกระบวนการการคืนสินค้าของทางสาขา
  5. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับ สำเนา เอกสารแบบฟอร์มการคืนสินค้า เพื่อเป็นการยืนยันการคืนสินค้า แม็คโครคลิก
 2. นโยบายการคืนสินค้าของ แม็คโครคลิก
  1. คืนสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
  2. ลูกค้าต้องนำเอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ / สำเนา ที่มีแสตมป์ “Copy” หรือ ”สำเนา”) มาแสดงที่สาขาในวันที่ทำการคืนสินค้า
  3. สินค้าส่งคืนพร้อมส่วนประกอบและบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน
  4. สินค้าที่ยังมีอุปกรณ์ครบถ้วน
  5. สินค้าที่ยังไม่หมดอายุการบริโภค
 3. ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ที่สาขา ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า (อ้างอิงจากวันที่ที่แสดงบนใบส่งสินค้าที่มีรายการสินค้านั้นๆ)  

** ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้ จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **

 1. เอกสารที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า
  1. เอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ/สำเนา ที่มีแสตมป์ “Copy” หรือ ”สำเนา”)
  2. เอกสารใบส่งสินค้าที่มีรายการของสินค้าที่จะทำการคืน (สำเนา)
 2. กระบวนการตรวจสอบสินค้า

กระบวนการตรวจสอบสินค้าในการคืนสืนค้ากับทางสาขา ทาง แม็คโครคลิก จะดำเนินการโดยอ้างอิงตามนโยบายการคืนสินค้าของทางสาขา

เงื่อนไขและนโยบายในการคืนสินค้าดังกล่าว ยกเว้น สินค้าประเภทอาหารสด / อาหารแช่แข็ง

 

นโยบายการคืนเงิน

 1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
 2. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

- กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยจะคืนภายในระยะเวลา 30 วันทำการของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

- กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านช่องทาง True Money Wallet จะทำการคืนเงินกลับไปยัง True Money Wallet ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยจะคืนภายในระยะเวลา 30 วันทำการ